logo กลับหน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าผ่านโครงสร้างอาคาร                   ศูนย์พัฒนาการออกแบบและวิศวกรรม (ศพว.) การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้ โครงการศึกษาการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าผ่านโครงสร้างอาคาร เพื่อการประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ผลวิจัยชี้ สาเหตุหลักของระบบป้องกันฟ้าผ่า ที่ไม่ได้มาตรฐาน เกิดจาก ความเสียหายของการต่อเติมโครงสร้างอาคารและการลักขโมยวัสดุตัวนำไฟฟ้าประเภททองแดง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615